RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

Az Arp Tuning Kft. (8000. Székesfehérvár, Nagyszombati u. 158., cégjegyzékszám: 07-09-015740) a 2023. augusztus 03. és 2023. augusztus 14. közötti időszakra szervezett, a Babyboutique.hu Facebook oldalon (www.facebook.com/babyboutique.hu) bonyolított játék Részvételi- és Játékszabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

I. Szervező, Bonyolító, részvétel

A Babyboutique.hu oldalon futtatott, 2023. augusztus 03. és 2023. augusztus 14. között futó játék („Játék”) szervezője az Arp Tuning Kft. („Szervező”). A Játék Bonyolítója a Szervező. Szervező kijelenti, hogy a Facebook vállalat a Játék szervezésében, lebonyolításában nem vesz részt. A Játékban részt vehet minden olyan 14. életévét betöltött, legalább korlátozottan cselekvőképes, Magyarországon lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező, természetes személy, aki a Játék időtartama alatt a Facebook közösségi oldal regisztrált tagja és nem esik kizárás alá a következő szempontok alapján:

A játékból ki vannak zárva:

• Az Arp Tuning Kft. és partnerei, valamint e személyek kapcsolt vállalkozásainak vezető̋ tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint e személyek közeli hozzátartozói;
• Egyéb, a nyereménysorsolás lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és ezek közeli hozzátartozói.

Szervező ellenőrzi az adott személy részvételi jogosultságát. Szervező a Játék bármely szakaszában jogosult kizárni azt a Játékost, aki nem felel meg a részvételi feltételeknek, vagy aki tisztességtelen-, vagy a jelen szabályzatba ütköző módszerekkel próbál meg a III. pontban részletezett nyereményhez jutni, vagy a Játékot bármely módon manipulálni.

A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvétellel és személyes adataik megadásával a résztvevők a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzatot automatikusan elfogadják.

II. A Játék tartalma, leírása

A www.facebook.com/babyboutique.hu Facebook-oldal falán 2023. augusztus 03.-án 19 órakor kitett poszt leírásában szereplő linken kell feliratkozni hírlevelünkre és kommentben megírni, melyik terméket szeretnék megnyerni. A feliratkozók 2023. augusztus 14., 23 óra 59 percig vehetnek részt a nyereménysorsolásban. A Játékban való részvétel ingyenes, azt Szervező semmiféle áru-, illetve szolgáltatás megvásárlásához nem köti.

III. A Játék nyereményei

A 2023. augusztus 03-án 19 órakor létrehozott poszt által, a hírlevélre feliratkozottak között 1 darab tolltartót sorsolunk ki. A nyeremény készpénzre nem váltható.

IV. A Játék időtartama

A Játék 2023. augusztus 03-tól. és 2023. augusztus 14-ig tart.

V. A nyereménysorsolás időpontja és menete

A Játék nyertese 2023. augusztus 18. napján 19:00 óráig küldheti be a Facebook-on keresztül privát üzenetben elérhetőségét. Amennyiben nem jelentkezik a megadott időn belül, pótnyertest hirdetünk.

Ha a nyereménysorolás során kisorsolt játékos nem felel meg a szabályzatban foglaltaknak, a jelentkezése érvénytelennek minősül. A Játék résztvevői tudomásul veszik, hogy Szervező érvénytelenítés és kizárás kérdésében hozott döntése végleges és nem vitatható, a jogi út kizárt. A tartaléknyertesre mindenben a nyertes játékosra vonatkozó szabályok irányadóak.

Szervező és a nyertes a megadott e-mail címén egyeztetik a személyes adatokat, és a nyeremény átvételének módját. A játékos tudomásul veszi, hogy a vele történő kapcsolatfelvétel kizárólag a szavazás során megadott e-mail cím, vagy Facebook-profil értesítése útján történik. Amennyiben a kiküldött értesítésben megadott határidőn belül és utasításoknak megfelelően a játékos adategyeztetésre Szervezőnél nem jelentkezik, és ezen okból az értesítés sikertelen, úgy Szervező az értesítést nem köteles megismételni. Ekkor a kapcsolatfelvétel elutasítottnak minősül, és Szervező a játékost kizárhatja. Az elutasítás, kizárás és érvénytelenítés kérdésében Szervező döntése végleges és nem vitatható. Amennyiben a játékos az értesítést elutasítja, nem jelentkezik, vagy a játékos jelentkezése bármely okból a szabályzatba ütközik, úgy a soron következő „tartaléknyertes” játékos kerül értesítésre. Amennyiben a„tartaléknyertes” jelentkezése érvénytelen, vagy a Játékból kizárásra kerül, úgy Szervező nem köteles újabb tartaléknyertest kisorsolni.

A nyertes kiválasztása 2023. augusztus 15-én 11:00 órakor a Babyboutique.hu Webáruház hivatalos székhelyén (címe: 8000 Székesfehérvár, Nagyszombati u. 158.) zárt, kézi sorsolással történik. A sorsoláson Szervező, és két szabályosságot ellenőrző független tanú vehet részt. A sorsolás összekevert, fordított lapokról, vagy számítógépes sorsoló-program segítségével történik. A sorsoláson jelenlévők a sorsolásról jegyzőkönyvet vesznek fel, mely tartalmazza annak minden lépését.

Az értesítések során a telefon- vagy tevékenysége vagy mulasztása miatt esetlegesen bekövetkező̋ károkért a Szervező̋ nem vállal felelősséget. Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli a játékos téves adatszolgáltatásából, illetve a Játékban használt e-mail vagy Facebook-postafiók használatának jogosultságából, műszaki-technológiai állapotából adódó vitás ügyekben.

Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét a sorsolást követő 50 napos határidőn belül tudja biztosítani. Az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a játékosokra nézve jogvesztő. Az átvétel időtartama alatt a nyeremény másra történő átruházása kizárt.

Ha a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a törvényes képviselőjével együttesen jogosult. A 18. életévét be nem töltött, illetőleg korlátozottan cselekvőképes játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel feltétele a törvényes képviselő jóváhagyása. Az ilyen beleegyezés vagy jóváhagyás meglétét Szervező a kiskorú, illetőleg korlátozottan cselekvőképes játékos meghatározott formában, módon és határidőben, írásban köteles igazolni. Amennyiben az igazolásnak a játékos a megszabott határidőben nem tesz eleget, úgy jelentkezése érvénytelennek minősül, és a játékos kizárható.

A játékosok tudomásul veszik, hogy a nyertesek kizárólag név és e-mail cím alapján kerülnek azonosításra. A nyertes játékosok – személyes adataik egyeztetése és személyazonosítás céljából – felhívásra kötelesek a személyazonosításra alkalmas igazolvány bemutatására is. Az együttműködési vagy tájékoztatási kötelezettség bármely megsértése esetén Szervező jogosult a játékosok kizárására. Szervező ilyen döntése végleges és nem vitatható, a jogi útkizárt.

Amennyiben valamely nyertes a nyeremény átvételéhez szükséges bármely feltételnek nem tesz eleget, vagy a szabályzatban foglaltaknak nem felel meg, vagy bármely egyéb érvénytelenségi okból részére a nyeremény nem adható át, Szervező a tartaléknyertest kísérli meg a fentebb megfogalmazottaknak megfelelő módon értesíteni, illetve a nyereményt részére átadni.

Ha valamilyen oknál fogva sem az elsőként kisorsolt játékos, sem a tartaléknyertes nem felel meg a részvételi feltételeknek, és a nyeremény emiatt nem kerülhet átadásra, továbbá abban az esetben is, ha a nyeremények átvételére rendelkezésre álló 50 napos jogvesztő határidő lejár, a nyeremény átvétele/átadása nélkül, úgy a nyeremény Szervező tulajdonában marad.

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adók és járulékok megfizetését Szervező vállalja.

A játékban részt vevő tudomásul veszi, hogy Szervező nem felelős semmilyen kártalanítási igény iránt a játék során. Szervező nem felel a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a játék során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. Szervező és a Játék lebonyolításában résztvevő cégek a nyeremény vonatkozásában a jogszabályok által megengedett legtágabb körben kizárnak minden felelősséget és szavatosságot.

VI. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:

A Játék során megadott e-mail cím és Facebook-profil címe kizárólag a nyertesek értesítését, a velük való kapcsolatfelvételt szolgálja. Szervező a játékos vagy törvényes képviselője személyes adatait kizárólag a jelen Játékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez, a nyertesek azonosítására és meghatározására, a nyertesek értesítésére és velük való kapcsolattartásra, illetőleg panaszok és reklamációk kezelésére használja fel. A játékos a részvételével tudomásul veszi, hogy a Játék során megadott adatai indokolt esetben továbbításra kerülhetnek a Facebook, Inc., illetve az Arp Tuning Kft.részére, különösen, ha az adattovábbítást visszaélés vagy kizárási feltételek ellenőrzése teszi szükségessé. A Facebook, Inc. adatkezelésére a Facebook Adatvédelmi szabályzata vonatkozik. A Facebook, Inc. a részére továbbított személyes adatok megfelelő szintű védelmét Safe Harbor regisztráció útján biztosítja. A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával a játékos – akár törvényes képviselője útján – egyben kifejezetten hozzájárul, hogy Szervező, a játékos nyereményhez jutása esetén személyes adatai közül a játékos nevének, játékos lakcíméből a település nevének, továbbá a nyerés tényét nyilvánosságra hozza. A játékos a nyeremény átvételével külön nyilatkozat nélkül és visszavonhatatlanul vállalja a részvételt és az együttműködést a Játékot népszerűsítő, illetve a nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketinganyagok elkészítése során. Ebbe beletartozik a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos fényképek, videofelvételek készítése, valamint azok közzététele a Játékkal kapcsolatos reklámanyagokban. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes neve és lakcíme (csak a település megjelölésével) jelenik meg. Szervező a játékos és törvényes képviselője személyes adatait kizárólag a Játékban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez,illetve a nyertes adatait ezen túlmenően a fent megjelölt tevékenységéhez használja fel. A személyes adatok biztonságáról Szervező megfelelő intézkedések útján gondoskodik.

A nyertesek esetében a családi név, születési név, lakcím, anyja születési neve, illetve születési hely és idő – mint személyes adatok – önkéntes szolgáltatása szükséges a nyereménytárgyakkal kapcsolatos adózási kötelezettségek teljesítéséhez, mely adatokat Szervező a számviteli jogszabályokkal összhangban megőrzi. Ezen adatok szolgáltatása és igazolása hiányában Szervező a nyeremény átadását megtagadhatja.

A személyes adatok kezelését Szervező addig az időpontig végzi, míg az a Játék lebonyolításával kapcsolatosan szükséges, vagy ameddig a Játékos ezen adatok törlését nem kéri. Akik nem nyertes játékosok adatai 30 nap után törlésre kerülnek.

A játékos bármikor tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adataival kapcsolatosan, továbbá bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, zárolását vagy törlését.

VII. Felelősség

Szervező jogosult a jelen Részvételi- és Játékszabályzatot bármikor módosítani, amelyért semmilyen kártérítési felelősséggel nem tartozik. A játékos saját felelőssége megbizonyosodni arról, hogy illetéktelenek nem vesznek részt a Játékban az általa használt Facebook-fiók útján, Szervezőt e tekintetben felelősség nem terheli. Szervező nem vállal felelősséget a játékos által megadott adatok valódiságáért. Az esetlegesen tévesen vagy hibáson megadott adatok miatti következmények a Játékost terhelik. A játékosok elfogadják, hogy a Játék során a Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével Szervező számára okozott kárért teljes felelősséget vállalnak. Szervező a Játékban való részvételt a Részvételi- és Játékszabályzat megszegése esetén megvonhatja. Amennyiben a jelen Részvételi- és Játékszabályzat egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti a Részvételi- és Játékszabályzat egyéb részeinek érvényességét. Ez esetben a Részvételi- és Játékszabályzat érvénytelen rendelkezése helyére a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó és hatályos kikötése lép. Jelen Részvételi- és Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Budapest, 2023. augusztus 03.